Begroting 2020

Van voorjaarsnota naar begroting

Belangrijkste bijstellingen per programma

PROGRAMMA "VEILIGHEID"

Exploitatiebijdrage Veiligheidsregio, onderdeel  brandweer
De exploitatiebijdrage stijgt door indexering van de kosten met de loon en prijsontwikkelingen.

PROGRAMMA "ECONOMISCHE STRUCTUUR, TOERISME EN RECREATIE"

Economisch beleid
Verhoging budget voor invoering keurmerk veilig ondernemen geheel buitengebied en centrum van Gennep. Verhoging alleen voor 2020 en 2021.

Economisch beleid
Wegvallen nog beschikbare budget voor bijdrage aan de regio voor innovatie, voorheen bijdrage gemeenschappelijke regeling  GVIC.

Toeristenbelasting.
In de begroting is rekening gehouden met een stijging van het aantal overnachtingen van 40.000 per jaar. In de afgelopen jaren is gebleken dat het aantal overnachtingen hoger ligt dan de raming. Deze stijging is nu meegenomen en betekent een toename van de opbrengsten met € 45.000 (3%).

PROGRAMMA "SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAATSCHAPPELIJK WERK"

WMO eerstelijnsloket en jeugd
Voor het regiesysteem sociaal domein was € 50.000 gereserveerd. Het regiesysteem kan gerealiseerd worden met een aanvulling op het zaaksysteem Djuma waardoor het budget naar beneden bij gesteld wordt met € 40.000 structureel. Daarnaast kan het budget voor noodzakelijke studiekosten van team Toegang verminderd worden met € 15.000. Vooruitlopend op de uitkomsten van het onderzoek sociaal domein verminderen we de flexibele budgetten voor inhuur met € 20.000.

WSW stelpost dekking gemeentelijke bijdrage uit middelen sociaal domein
Bij de behandeling van de begroting 2018 is besloten om de gemeentelijke bijdrage in de WSW te dekken uit de overige middelen sociaal domein. Gedeeltelijk was dit ingevuld door overige budgetten te verlagen, er resteert nog € 300.000. De budgetten in het sociaal domein zijn vanaf 2020 niet meer begroot op basis van de ontvangen rijksmiddelen maar op basis van te verwachten uitgaven. Hiermee is in deze overige  budgetten geen mogelijke ruimte meer voor het dekken van de gemeentelijke bijdrage. De stelpost kan hierdoor niet meer gehandhaafd worden.

WMO huishoudelijke hulp
Op basis van de cijfers van de afgelopen jaren is een doorrekening gemaakt van de verwachte kosten (inclusief index) en is het bedrag voor huishoudelijke hulp bepaald.

WMO maatwerkvoorzieningen eigen bijdragen
De inkomsten van de eigen bijdrage zijn gebaseerd op het verwachte aantal cliënten, die een eigen bijdrage betalen.

Jeugdzorg algemeen
Op basis van de begroting bovenregionale zorg, ingekocht via de MGR, zijn de budgetten herschikt.

Jeugdzorg maatwerkdienstverlening 18-
Het Rijk heeft aanvullende budgetten beschikbaar gesteld om de tekorten in de jeugdzorg te verminderen. Op basis van het huidige cliëntenbestand is een inschatting gemaakt van de kosten voor de benodigde zorg.  

Volksgezondheid, Veiligheidsregio  onderdeel  GGD
De exploitatiebijdrage stijgt door indexering van de kosten met de loon en prijsontwikkelingen.

PROGRAMMA "DUURZAAMHEID"

GRP bijstellingen inclusief verlaging rekenrente
Een nieuw GRP is opgesteld waarin de rekenrente is verlaagd van 4% naar 2%.  In de begroting 2019 waren voor het GRP in de jaren 2021 en volgende geen nieuwe investeringen meer opgenomen en daarmee ook geen hogere rentelasten. Nu zijn wel weer investeringen opgenomen waardoor de te verrekenen BTW ook weer stijgt. Hierdoor neemt het nadelig effect van de lagere rekenrente voor de begroting in de jaren 2021 en volgende af.

Afvalinzameling.
Voor de afvalinzameling is rekening gehouden met een forse stijging van de kosten waardoor de te verrekenen BTW  stijgt. Daarnaast is de toerekening van de kosten van de organisatie verhoogd door een hogere ambtelijke inzet voor inspectierondes naar aanleiding van afvalmeldingen.

PROGRAMMA "RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING"

Grondexploitaties.
Door verlenging van de looptijd complex Gennepermolen kunnen we in 2020 meer uren doorberekenen aan de grondexploitaties. In 2020 sluiten we een aantal grondexploitaties af, waardoor de toe te rekenen kosten dalen.

Invoering nieuw vergunningensysteem.
Deelname gezamenlijke aanschaf, gebruik en beheer van een gemeenschappelijke VTH-informatievoorziening. De noodzaak om informatie uit te wisselen en te delen wordt steeds groter en ontwikkelingen zoals de Omgevingswet dwingen ons om onze informatievoorziening te standaardiseren, processen op elkaar af te stemmen en aan te sluiten op landelijke voorzieningen. Dit verbetert de dienstverlening aan onze inwoners. Gekozen is voor een gemeenschappelijke aanpak binnen de provincie Limburg. Het proces van aanbesteding is afgerond en de centrale voorbereiding t.a.v. de implementatie is opgestart. Alle deelnemers zullen gefaseerd aansluiten. Gennep zal, samen met haar NNL partners, in Q2 2020 de nieuwe informatievoorziening implementeren.

Omgevingswet bouwactiviteiten leges.
Medio juli  2019 is de opbrengst van de leges bouwvergunningen (omgevingsvergunning voor de activiteit ‘bouwen’) al veel hoger dan begroot. We zien een toename van de bouwactiviteiten en de  behoefte aan nieuwe woningen waardoor de opbrengst van deze leges is verhoogd. Deze verhoging nemen we structureel op.

Omgevingswet, inhuur
Door toename van het aantal vergunningaanvragen is een hogere inzet van met name de samenwerking Noord Limburg nodig.

PROGRAMMA "BESTUUR EN ORGANISATIE"

College van BenW salariskosten
Op basis van de nieuwe cao stijgen de salariskosten voor het college.

Verkiezingen
Bijstelling door verhoging kosten presentiegelden en het aantal verkiezingen in 2023.

Automatisering software en hardware
Het pakket Office aanschaffen is niet meer mogelijk. Jaarlijks moeten nu licentiekosten betaald worden. Voor vervanging van de mobiele telefoons zijn nu ook jaarlijks budgetten opgenomen.

Personeelskosten
Stijging door de nieuwe cao waarin voor 2019 en 2020 een loonstijging is opgenomen van in totaal 6,25%.
De jaren 2017 en 2018 hebben we afgesloten met een groot positief saldo. In beide jaren waren de personeelskosten lager dan begroot. De lagere kosten werden o.a. veroorzaakt door het niet direct invullen van vacatures. Gezien de voordelen in de afgelopen  jaren is het totale budget voor personeelskosten vanaf 2020 verlaagd met € 150.000 als verwachte besparing door het niet volledig invullen van de formatie.
Het budget voor gratificaties en flexibel belonen is in de begroting 2019 voor de jaren 2019 en 2020 verlaagd naar € 30.000. Vanaf het begrotingsjaar 2021 was nog € 43.000 opgenomen. Budget kan structureel naar € 30.000.

PROGRAMMA "GEMEENTEFINANCIËN"

Algemene uitkering.
De opbrengst van de algemene uitkering uit het gemeentefonds is bijgesteld op basis van doorrekening van de meicirculaire 2019.
Het ministerie geeft voor de algemene uitkering twee varianten, tegen constante prijzen en tegen lopende prijzen.  Het verschil zit in het toepassen van een andere uitkeringsfactor.
Wij gaan uit van de berekening in constante prijzen omdat we over de uitgaven meerjarig geen indexering toepassen. Voor het jaar 2020 zit er geen verschil tussen de uitkeringsfactor constante prijzen en lopende prijzen. Voor 2021 is de algemene uitkering in lopende prijzen € 420.000 hoger dan de algemene uitkering in constante prijzen. Voor 2022 en volgende jaren loopt het verschil verder  op.
De budgetten voor de uitgaven 2020 zijn weer onderbouwd door de budgethouders. De bijstellingen zijn in aantallen gezien beperkt. Bij de jaarrekening hadden we de laatste jaren een voordeel door onderschrijdingen van de budgetten, 2017 € 120.000, 2018 € 80.000. Conclusie is gerechtvaardigd dat de budgetten toereikend zijn zonder een indexering.
Vanuit dit standpunt hebben we vanaf 2021 in de verwachtte uitkering € 200.000 meegenomen als verhoging van de algemene uitkering voor loon en prijsstijgingen.

Stelpost uitkomst onderzoek jeugdzorg.
Betreft het doortrekken vanaf 2022 van de compensatie voor hogere kosten jeugdzorg conform beleidslijn provincies en ministerie van Binnenlandse Zaken.

Dividend
Op basis van de begrotingsbrief van de provincie is de verwachting dat het dividend van Enexis in 2023 gaat dalen door het aflopen van de door de Autoriteit Consument en Markt vastgestelde methode voor het vaststellen van de tarieven van de netbeheerders (reguleringsperiode).  

Rente geldleningen
Door de toename van de investeringen en doordat we op de bestaande leningen jaarlijks € 2 miljoen aflossen moeten we op termijn nieuwe geldleningen aantrekken. In de begroting 2019-2022 is rekening gehouden met een lening van € 10 miljoen in 2021 met een rente van 1,5%. Op basis van een actuele ontwikkeling van de boekwaarde van de investeringen verwachten we nogmaals € 10 miljoen nodig te hebben.
De rente is nu heel laag waardoor we nu uitgaan van een percentage van 1% ook voor de al in de begroting 2019 geplande lening. Voor overtollig kasgeld c.q. korte termijn financiering zijn geen renteopbrengsten c.q. lasten opgenomen, omdat hierover geen rente wordt vergoed c.q. berekend.

Kapitaallasten
In de kapitaallasten is rekening gehouden met vervangingsinvesteringen ICT, kosten uitbreiding Elzendaalcollege en aanpassing gebouw Mikado. Deze onderwijsinvesteringen zijn gebaseerd op het vast te stellen huisvestingsprogramma 2020.
Bij het vaststellen van de begroting 2019 zijn voor het jaar 2019 diverse kredieten voor investeringen beschikbaar gesteld. De afschrijving van deze investeringen is meegenomen vanaf het begrotingsjaar 2020. Voor de investeringen verbouw gemeentekantoor en het opknappen van de Pottenhoek is duidelijk dat in 2019 maar beperkt kosten worden gemaakt waarmee over 2020 de afschrijving lager is. Deze lagere afschrijvingslasten zijn berekend op € 180.000.  

Onderhoud gebouwen
De kosten van het onderhoud zijn op basis van de onderhoudsplannen weer doorgerekend. In totaliteit kunnen de kosten naar beneden bijgesteld worden met € 25.000.

Inzet reserves, aanwending algemene vrije reserve
De gemeente heeft een goede reservepositie. De reserve zetten we in voor dekking van incidentele lasten. In de voorjaarsnota 2019 zijn onderstaande onderwerpen opgenomen waarvan de lasten incidenteel zijn en daarnaast de kosten van de invoering nieuw vergunningensysteem.  

2020

2021

2022

2023

Doorsteek Ringbaan-N271 voorbereiding

-100.000

-50.000

Onderzoek fietsveiligheid Spoorwegje-rotonde Spoorstraat

-25.000

Onderzoek grensovergangen

-25.000

Invoering nieuw vergunningsysteem

-150.000

Optimaliseren begraafplaats

-50.000

-50.000

-50.000

Nieuwe huisstijl

-25.000

-350.000

-125.000

-50.000

Samenvattend

Voor de bouw van het Kind Expertise Centrum (KEC) was in de begroting 2019-2022 een investering opgenomen. De plannen zijn nu verder uitgewerkt en de aanleg van de openbare ruimte rondom het KEC is nu ook doorgerekend. De realisatie van het KEC kost meer dan de al in de begroting 2019-2022 opgenomen investering. De hogere investeringen leiden tot extra kapitaallasten van € 200.000  vanaf 2022. Daarnaast wordt een aanvullend bedrag onttrokken aan de algemene vrije reserve voor kosten van tijdelijke huisvesting en sloop.

Na verwerking van bovenstaande bijstellingen is de stand van de begroting:

Stand begroting voor verwerking maatregelen

2020

2021

2022

2023

Stand voorjaarsnota

-979.500

-988.500

-1.017.500

-932.500

Opgenomen stelpost verlaging rekenrente. Effect zit in de bijstellingen

370.000

370.000

370.000

370.000

Totaal bijstellingen

79.000

56.000

214.000

127.000

Aanwending algemene vrije reserve

350.000

125.000

50.000

Aanvullende lasten realisatie KEC

-205.000

-203.000

Tussenstand begroting

-180.500

-437.500

-588.500

-638.500

Het saldo van de begroting is nog steeds negatief waardoor aanvullende maatregelen nodig zijn om te komen tot een sluitende begroting.

Inzet reserves, bestemmingsreserve dekking kapitaallasten
Het is niet meer toegestaan investeringen direct te dekken uit een reserve, het is verplicht om alle investeringen te activeren. De kapitaallasten (rente en afschrijving) komen ten laste van de exploitatie. Het Besluit Begroting en Verantwoording staat toe een bestemmingsreserve te vormen voor de dekking van kapitaallasten. De te vormen bestemmingsreserve is dan gelijk aan het bedrag van de investering. Jaarlijks wordt een bedrag uit de reserve gehaald wat gelijk is aan de afschrijving.
Gekozen is om deze opzet toe te passen voor investeringen met een korte looptijd. Dit geeft de meeste budgettaire ruimte in de begroting en hiermee voorkom je dat middelen worden vastgelegd voor een lange periode. De investeringen met een korte looptijd zijn allemaal ICT uitgaven met een afschrijvingstermijn van 4 jaar.
In de begroting 2019 is aan investeringen ICT € 350.000 opgenomen. In het investeringsprogramma 2020-2023 is € 657.000 aan investeringen ICT opgenomen.
In totaliteit vormen we een bestemmingsreserve van € 1.007.000 ten laste van de algemene vrije reserve.

Zwarteweg maatregelen binnen de bebouwde kom.
In de Voorjaarsnota is voor maatregelen aan de Zwarteweg, gedeelte binnen de bebouwde kom, een investering opgenomen van € 1.600.000. Het aantal maatregelen kan teruggebracht worden waardoor de kosten uitkomen op € 800.000.

Kosten jeugdzorg en WMO
De kosten van de jeugdzorg  en WMO zijn toegenomen. Het Rijk heeft voor 2019-2021 een compensatie  gegeven waarvan bekend is dat deze onvoldoende is om de hogere kosten op te vangen. De compensatie is tot en met 2021 omdat het Rijk eerst een onderzoek wil doen naar de oorzaak van de stijging. Dit is voor de gemeenten een grote onzekerheid voor de meerjarenbegroting waardoor de provincies in een brief hebben aangegeven dat de gemeenten de compensatie mogen doortrekken in de jaren 2022 en 2023.
De Gemeente Gennep gaat ook lokaal onderzoek doen. We beginnen met een diepgaande analyse van de kosten per cliënt. We verwachten dat deze analyse een aantal aanknopingspunten gaat bieden. Enerzijds voor de inkoopmogelijkheden, die we regionaal belegd hebben, en anderzijds voor mogelijk optimalisatie van de werkprocessen.  Eventueel kan het onderzoek ook nog leiden tot beleidsmatige aanpassingen.

Onroerend zaakbelasting
Voor de onroerend zaak belasting is al een aantal jaren een nullijn gehanteerd. Dat betekende dat de totale OZB opbrengst op hetzelfde niveau bleef. Een gemiddeld hogere WOZ waarde werd gecompenseerd met een tariefsverlaging. De totale hogere WOZ waarde komt naast de marktontwikkeling ook door nieuwbouw van woningen en bedrijfspanden. De verwachte landelijke waardeontwikkeling voor 2020 is 9% en genereert bij een gelijkblijvend tarief een hogere opbrengst van € 260.000.  Daarbij komt dan nog de stijging door de nieuwbouw van woningen en bedrijfspanden.   
Met het oog op het beperken van de lokale lasten verhogen we de opbrengst OZB voor 2020 met       € 100.000 en daarna jaarlijks met € 50.000. Deze verhoging is lager dan de potentiële meeropbrengst door de waardestijging van de WOZ objecten waardoor het tarief blijft dalen.

Post onvoorzien
Voorgeschreven is dat in de begroting een post onvoorzien beschikbaar moet zijn die daarbij is voorbehouden aan de raad. De post onvoorzien is € 50.000 en is de afgelopen jaren niet (volledig) gebruikt. Post onvoorzien verlagen naar € 25.000.

Stand begroting na verwerking maatregelen

2020

2021

2022

2023

Tussenstand begroting

-180.500

-437.500

-588.500

-638.500

Instellen bestemmingsreserve dekking kapitaallasten

87.500

148.000

200.500

251.500

Verlaging investering maatregelen Zwarteweg

48.000

47.000

46.000

Jeugdzorg maatwerkdienstverlening verlaging kosten

100.000

200.000

WMO verlaging kosten

50.000

100.000

Hogere opbrengst onroerend zaak belastingen

100.000

150.000

200.000

250.000

Verlaging post onvoorzien

25.000

25.000

25.000

25.000

Stand begroting

32.000

-66.500

34.000

234.000

Na verwerking van bovenstaande mutaties zijn de saldi voor de jaren 2020, 2022 en 2023 positief. Het jaar 2021 heeft een klein tekort.
Op basis van het uitgevoerde verdiepingsonderzoek houdt de provincie voor de gemeente Gennep repressief toezicht. Als het begrotingsjaar niet structureel en reëel in evenwicht is dient aannemelijk te zijn dat het evenwicht in de begroting in de eerstvolgende jaren maar uiterlijk in 2023 in stand wordt gebracht. In 2023 hebben we evenwicht (een positief saldo) in de begroting. Met de nu voorliggende  meerjarenbegroting houden we repressief toezicht.

Samenvatting meerjarenbegrotingsaldi

Jaar

2020

2021

2022

2023

Bedrag

€ 32.000

€ -66.500

€ 34.000

€ 234.000

Exploitatietekorten komen ten laste van de algemene vrije reserve, de batige exploitatiesaldi komen ten gunste van de algemene vrije reserve.

Voor de beoordeling van een structureel en reëel evenwicht van de begroting worden de incidentele lasten en baten en structurele aanwendingen van reserves, met uitzondering van aanwendingen bestemmingsreserve dekking kapitaallasten, geëlimineerd. Na eliminatie van voornoemde posten zijn onze structurele baten hoger dan de structurele lasten waardoor onze begroting meerjarig ook structureel en reëel in evenwicht is.
In onderstaand overzicht staat het structureel begrotingssaldo.

Structureel begrotingssaldo

2020

2021

2022

2023

Saldo baten en lasten

32.000

-66.500

34.000

234.000

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

- 2.701.000

-625.000

-100.000

Begrotingssaldo na bestemming

-2.669.000

-691.500

-66.000

234.000

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

2.637.500

635.000

100.000

Structureel begrotingssaldo

-31.500

-56.500

34.000

234.000