Begroting 2020

Van voorjaarsnota naar begroting

Actualisatie begroting 2020 en meerjarenbegroting 2021-2024

Actualisatie begroting 2020 en meerjarenbegroting 2021-2024

Zoals gebruikelijk hebben wij na de vaststelling van de Voorjaarsnota de meerjarenbegroting doorgelicht, waarbij we de budgetten nogmaals kritisch beschouwd hebben. Alle budgetten zijn onderbouwd op basis van eenheden en eenheidsprijzen, zodat duidelijk is waarop het benodigde budget is gebaseerd. Deze actie heeft geleid tot een aantal bijstellingen; enkele budgetten zijn verlaagd, andere moesten worden verhoogd. Ook inkomstenposten zijn bijgesteld.

In onderstaand overzicht is een samenvatting opgenomen van het resultaat van deze actie en het saldo.

Prog

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

1

Exploitatiebijdrage Veiligheidsregio

-33.000

-33.000

-27.000

-27.000

3

Economisch beleid

-10.000

-10.000

3

Economisch beleid bijdrage NV GIC

25.000

25.000

25.000

25.000

3

Toeristenbelasting

45.000

45.000

45.000

45.000

6

Budget inhuur sociaal domein/regiesysteem

75.000

75.000

75.000

75.000

6

WSW stelpost dekking uit sociaal domein

-300.000

-300.000

-300.000

-300.000

6

WMO huishoudelijke hulp

136.000

97.000

97.000

97.000

6

WMO eigen bijdragen

-46.000

-46.000

-46.000

-46.000

6

Jeugdzorg algemeen

10.000

10.000

10.000

10.000

6

Jeugdzorg maatwerkdienstverlening 18-

354.000

386.000

63.000

63.000

6

Volksgezondheid bijdrage Veiligheidsregio

-18.000

-18.000

-18.000

-18.000

7

GRP bijstelling incl verlaging rekenrente

-331.000

-307.000

--287.000

-266.000

7

Afvalinzameling

78.000

78.000

78.000

78.000

8

Bouwgrondexploitaties

26.000

-21.000

-17.000

8.000

8

Invoering nieuw vergunningensysteem

-150.000

8

Omgevingswet bijdrage gemeenschappelijke regeling

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

8

Omgevingswet bouwactiviteiten leges

120.000

120.000

120.000

120.000

10

College van BenW

-17.000

-17.000

-17.000

-17.000

10

Verkiezingen

-9.000

-9.000

-39.000

10

Automatisering software

-47.000

-47.000

-47.000

-47.000

10

Automatisering hardware

-17.000

-16.000

-23.000

-17.000

10

Personeelskosten

-366.000

-359.000

-385.000

-404.000

11

Algemene uitkering

397.000

480.000

517.000

517.000

11

Stelpost uitkomst onderzoek jeugdzorg

300.000

300.000

11

Dividend

3.000

3.000

3.000

-43.000

11

Rente geldleningen

50.000

-12.000

110.000

119.000

div

Kapitaallasten

140.000

-20.000

-1.000

--49.000

div.

Onderhoud gebouwen

25.000

25.000

25.000

25.000

Bijstellingen < € 10.000

-40.000

-43.000

-47.000

-51.000

TOTAAL

79.000

56.000

214.000

127.000

Tabel: overzicht financiële effecten
- = nadelig; + = voordelig