Begroting 2020

Van voorjaarsnota naar begroting

Stand Voorjaarsnota

In de vergadering van 1 juli 2019 heeft de gemeenteraad de Voorjaarsnota 2019 vastgesteld. In deze nota zijn de financiële uitgangspunten, nieuwe ontwikkelingen en gewijzigd of nieuw beleid voor de Begroting 2020 en meerjarenbegroting 2021-2023 opgenomen. In dezelfde vergadering is ook de 1e trimesterrapportage 2019 aan de orde geweest. In deze rapportage is de stijging van de kosten van de jeugdzorg gemeld. Die stijging legt een groot beslag op de financiële ruimte van de gemeente Gennep, wat ook doorwerkt in de voorjaarsnota.
De stand van de meerjarenbegroting in de Voorjaarsnota 2019 was, zoals uit onderstaand overzicht blijkt, structureel € 1 miljoen negatief.

Stand begrotingsexploitatie met nieuw beleid Voorjaarsnota 2019

2020

2021

2022

2023

Saldo begroting 2019

172.000

136.000

32.000

84.000 1)

Bijstelling 2e trimesterrapportage 2018

35.000

35.000

35.000

35.000

Bijstelling 1e trimesterrapportage 2019

-695.000

-664.000

-659.000

-671.000

Stand na 1e trimesterrapportage 2019

-488.000

-493.000

-592.000

-552.000

Nieuw beleid voorjaarsnota

Paraatheid brandweer

-51.000

-60.000

-67.000

-74.000

Zwarteweg maatregelen binnen de bebouwde kom (rente en afschrijving)

-112.000

-110.000

-108.000

Zwarteweg 60 km maatregelen (rente en afschrijving)

-13.000

-13.000

-13.000

Doorsteek Ringbaan-N271 voorbereiding

-100.000

-50.000

Onderzoek fietsveiligheid Spoorwegje-rotonde Spoorstraat

-25.000

Onderzoek grensovergangen

-25.000

Onderhoud bosranden

-25.500

-25.500

-25.500

-25.500

Uitvoering actieprogramma centrumvisie

-55.000

Uitvoering actieprogramma bedrijventerreinenvisie

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

Lagere uitkeringen algemene bijstand

220.000

220.000

220.000

220.000

Optimaliseren begraafplaats

-50.000

-50.000

-50.000

Verlaging rekenrente GRP

-370.000

-370.000

-370.000

-370.000

Nieuwe huisstijl

-25.000

Stand na voorjaarsnota 2019

-979.500

-988.500

-1.017.500

-932.500

In de voorjaarsnota stond als beginstand saldo 2023 € 32.000. Dit was het doortrekken van het saldo 2022. Het saldo is aangepast na doorrekening van de actuele kapitaallasten in 2023.