Begroting 2020

Van voorjaarsnota naar begroting

Onzekerheden in de begroting

De begroting geeft een zo actueel mogelijk overzicht van de financiële stand van zaken voor 2020. Een aantal ontwikkelingen en risico’s willen we aangeven, die het saldo van de begroting kunnen beïnvloeden.

Open einde regelingen
De gemeente heeft een aantal open einde-regelingen: de Wet Werk en Bijstand, Leerlingenvervoer, Minimabeleid, Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Wet Sociale Werkvoorziening en Jeugdzorg. De hoogte van de kosten is afhankelijk van het aantal aanvragen waar we geen directe invloed op hebben.
Het open einde karakter is ook van toepassing op een aantal opbrengsten in de begroting: leges vergunningen en toeristenbelasting.

Ontwikkelingen bouwsector
De sterk groeiende economie en het daarmee samenhangend consumentenvertrouwen heeft geleid tot een forse groei in de bouwproductiviteit. Dit heeft een positief effect op de opbrengst van  de leges voor de omgevingsvergunningen waar in de begroting op geanticipeerd is.
Een ander gevolg is een groeiende vraag naar bouwmaterialen en personeel in de bouwsector. Door de groeiende vraag zijn de prijzen gestegen. Ook het tekort aan personeel heeft een prijsverhogend effect. Daarnaast is sprake van een risico op vertraging in de uitvoering.
Door deze ontwikkelingen bestaat het risico dat de kosten van de grotere geplande projecten hoger uitvallen.

Verruimde BTW sportvrijstelling.

Met ingang van 1 januari 2019 is de verruimde btw-sportvrijstelling in werking getreden. Door deze wetswijziging vervalt het recht op aftrek van btw voor gemeenten en niet-winstbeogende exploitanten van sportaccommodaties. Dit leidt tot een structurele extra belastingopbrengst van € 241 miljoen voor de Rijksoverheid. Omdat de wetswijziging direct voortvloeit uit Europese regelgeving en het (dus) geen bezuinigingsmaatregel is, heeft het kabinet eerder al aangegeven de opbrengst van deze extra belastingmaatregel terug te laten vloeien naar de gedupeerden, te weten de gemeenten en amateursportorganisaties.

Voor de compensatie moet een aanvraag voor de Specifieke Uitkering Gemeente (SPUK) ingediend worden. Voor deze uitkering is een maximum bedrag beschikbaar van € 152 miljoen in 2019. Zijn de aanvragen hoger dan het beschikbare bedrag, dan wordt dit naar evenredigheid verdeeld. In de regeling is een afbouw voorzien. De gemeente Gennep heeft een aanvraag ingediend waarbij het verlies aan btw aftrek wordt gecompenseerd, maar het risico bestaat dat de aanvraag niet volledig wordt toegekend.
Door de onzekerheid over de compensatieregeling is in de begroting het gewijzigde btw regime nog niet verwerkt en ook niet de mogelijke bijdrage van de SPUK.