Begroting 2020

Duurzaamheid

7.4 Milieubeheer

Taakveld 7.4 Milieubeheer

Portefeuillehouder:          R. Peperzak
Beïnvloedbaarheid:         ❶❷

Wat willen we bereiken?

 • De gemeente geeft het goede voorbeeld!
 • Verduurzaming van eigen vastgoed en andere eigendommen (pompen, gemalen).
 • Asbestdaken verminderen binnen de (wettelijke en financiële) mogelijkheden.
 • Men kan bij de gemeente terecht voor uiteenlopende duurzaamheidsvragen.

Wat gaan we er voor doen?

 • We zijn het gemeentekantoor aan het verduurzamen door o.a. vervanging van het klimaatsysteem en andere installaties. Ook in de toepassing van nieuwe gebruiks- en bouwmaterialen verduurzamen wij. Na de oplevering van het 'nieuwe´ gemeentekantoor wordt er een open dag gehouden waarbij wij vanuit onze voorbeeldfunctie laten zien hoe wij verduurzaamd hebben.
 • Vanaf uiterlijk november 2020 moeten (nagenoeg) alle dienstreizen van de gemeente Gennep duurzaam zijn. Dat betekent óf per openbaar vervoer óf met (elektrische) deelvervoersmiddelen (auto, fiets, scooter).
 • We stellen een uitvoeringsplan op voor de verduurzaming van gemeentelijk vastgoed. De gemeentelijke gebouwen die daarvoor geschikt zijn worden verder verduurzaamd en bijvoorbeeld voorzien van zonnepanelen. Bovendien zullen in het onderhoud van de gebouwen energetische maatregelen worden getroffen.
 • We blijven aansturen op het saneren van asbestdaken. Het verbod op asbestdaken is weliswaar in de Eerste Kamer gesneuveld, maar de gezondheidsrisico's en de risico's op bodemverontreiniging door verwering en inspoeling van losse asbestvezels in de bodem (bij daken zonder dakgoot) zijn onverminderd actueel.
 • We onderzoeken of er, naast het bestaande digitale duurzaamheidsloket, een energieloket in de Poort van Gennep kan worden geopend. Hier kunnen burgers en ondernemers terecht met hun vragen omtrent de verduurzaming van hun huis of bedrijf.
 • We bevorderen, zo nodig in overleg met de provincie en via de verbonden partij Omnibuzz, dat uiterlijk in 2025 het (doelgroepen-) personenvervoer met bussen, minibussen en taxi's in de gemeente uitsluitend met emissieloze voertuigen gebeurt.
 • We onderzoek de mogelijkheden van een verplichting om het vervoer van andere door de gemeente gecontracteerde partijen (bij voorbeeld vuilnisophaaldiensten en aannemers) vanaf 2030 ook met emissieloze voertuigen te laten afwikkelen.

Beleidsindicatoren

Omschrijving

W 2016

W 2017

W 2018

Hernieuwbare elektriciteit

3,1 %

N/b

Aantal m² zonnepanelen op daken

Verbonden partijen die bijdragen aan realisatie doelen

GR RUD LN
De Gemeenschappelijke Regeling Regionale uitvoeringsdienst Limburg-Noord (RUD LN) is een gemeenschappelijke regeling van de provincie Limburg en vijftien Noord-Limburgse gemeenten. De deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om:

 • de kwaliteit van dienstverlening aan burgers, bedrijven en belanghebbenden te verbeteren bij de uitvoering van taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-taken)
 • de kwaliteit, veiligheid en gezondheid van de leefomgeving te verbeteren.

De RUD LN draagt zorg voor de uitvoering van tenminste de taken zoals opgenomen in het wettelijk basistakenpakket. Voor Gennep betreft dit milieuvergunningverlening en de uitvoering van milieutoezicht, het zogenaamde  verplichte basistakenpakket.

ga terug