Begroting 2020

Duurzaamheid

7.3 Afval

Taakveld 7.3 Afval

Portefeuillehouder:          R. Peperzak
Beïnvloedbaarheid:         ❶❷

Wat willen we bereiken?

  • Het vergroten van het afvalbewustzijn bij inwoners en ondernemers.
  • Het verbeteren van de kwaliteit van de gescheiden afvalfracties.
  • Het realiseren van een schone (zwerfafvalvrije) leefomgeving voor en door inwoners.
  • Het uitdragen van onze voorbeeldfunctie op het gebied van hergebruik van materialen.

Wat gaan we er voor doen?

  • We streven naar het voorkómen van afval en zwerfafval. (Zwerf)afval dat niet ontstaat, hoeft ook niet te worden opgeruimd, ingezameld, gerecycled of verbrand.
  • We verstrekken informatie aan en gaan in gesprek met inwoners over het gebruik van alternatieven op verpakkingsplastics. We gaan ook met bedrijven zoals winkels en supermarkten in gesprek over hun verpakkingsbeleid en op welke manier zij dit willen en gaan verduurzamen.
  • We stimuleren initiatieven op het gebied van hergebruik en kringloop. In dat kader zien we het milieustation meer als een afvalwisselstation.
  • We geven uitvoering aan onze voorbeeldfunctie door bij de herinrichting van het gemeentekantoor enerzijds het ontstaan van afval te voorkomen en anderzijds rekening te houden met gescheiden afvalinzameling.
  • We ondernemen voor en door inwoners diverse acties gericht op een schone leefomgeving. We noemen in het bijzonder Gennep Schoon en de jaarlijkse compostactie. Verder worden buurt- en wijkraden uitgenodigd om een eigen opschoon(mid)dag te organiseren waarbij de gemeente de middelen beschikbaar stelt.
  • Ten slotte willen we meer voorwerpen/materialen uit gerecyclede grondstoffen gaan toepassen, zowel in onze eigen gebouwen als in de openbare ruimte. Denk hierbij aan banken, prullenbakken, meubels, bouwmaterialen.

Beleidsindicatoren

Omschrijving

W 2016

W 2017

W 2018

Omvang huishoudelijk restafval in kg per inwoner

121,1

120,2

Verbonden partijen die bijdragen aan realisatie doelen

Vereniging afvalsamenwerking Limburg
De taak is het behartigen van de belangen van de Limburgse gemeenten bij het verwerken van het huishoudelijk restafval en gft. Tot de taken behoort ook advisering van gemeenten en het deelnemen aan netwerken.

Bodemzorg Limburg B.V.
Het uit een oogpunt van volksgezondheid zorgvuldig beheren van gesloten stortplaatsen (nazorg).

ga terug