Begroting 2020

Duurzaamheid

7.2 Riolering

Taakveld 7.2 Riolering

Portefeuillehouder:          R. Peperzak
Beïnvloedbaarheid:         ❶❷

Wat willen we bereiken?

  • Gescheiden verwerking van hemelwater en afvalwater.
  • Duurzame en klimaatbestendige waterhuishouding.

Wat gaan we er voor doen?

  • In aansluiting op de herinrichting van het Schuttersplein pakken we de riolering in de Schoolstraat aan. We vervangen de vuilwaterriolering en leggen een aparte hemelwaterriolering aan.  
  • We pakken de vrijvervalriolering van de Pottenhoek aan: we koppelen het hemelwater los van het vuilwater en we leggen een infiltratiekelder aan.
  • We sporen eigenaren op van opstallen/verhardingen in het buitengebied die door een aannemer verkeerd aangesloten blijken te zijn. Deze aansluitingen dienen binnen een vooraf gestelde termijn afgekoppeld te worden van de (druk)riolering. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de eigenaar.
  • We relinen de bestaande rioleringen ter plaatse van de Verlorenland en St. Jansstraat.
  • We vervangen een groot deel van de (elektro)mechanische installaties (incl. randvoorziening) van de rioolgemalen en drukriolering.
  • We brengen het afkoppelbeleid van hemelwater en de bijhorende subsidiemogelijkheden opnieuw bij bewoners én bedrijven onder de aandacht.
  • Binnen de samenwerking met Waterpanel Noord wordt een grondwatermeetnet ingericht, waarbij in iedere gemeente op enkele locaties automatische meetpunten worden ingericht die online inzicht geven in de grondwaterstanden, dit met het oog op het voorkomen van grondwateroverlast. Voor Gennep wordt ingestoken op een beperkt grondwatermeetnet, aangezien Gennep geen locaties met grondwateroverlast heeft.
ga terug