Begroting 2020

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Minimaal benodigde weerstandscapaciteit

Op basis van de analyse en beoordelingsmethode zoals vastgelegd in de Nota weerstandsvermogen en risicobeheersing is hieronder berekend wat de minimaal benodigde weerstandscapaciteit is. In de berekening wordt een kans van optreden en een kans op het financiële gevolg bepaald.

Kans optreden

De inschatting van de kans dat een gebeurtenis zich voordoet, wordt voor het grootste deel gebaseerd op historische cijfers. Waar een kans op een andere manier wordt berekend, hebben we dit aangegeven.
Als bekend is hoe vaak een risico zich voordoet, moet hier een factor aan worden toegekend. Hierbij wordt de volgende indeling gehanteerd:

Kans optreden

Aantal keren dat een gebeurtenis zich voordoet

Kans optreden

Twee keer of meer dan twee keer per jaar

2,00

Eén keer per jaar of eenmalig

1,00

Twee keer of meer dan twee keer per vijf jaar

0,50

Eén keer per vijf jaar

0,25

Minder dan één keer per vijf jaar

0,10

Kans financieel gevolg

Bij het schatten van de financiële gevolgen van een risico, moet in eerste instantie bepaald worden in welke mate het überhaupt mogelijk is om de financiële gevolgen van het betreffende risico te ramen. Hierbij wordt de volgende classificatie gehanteerd:

  • Goed (G): duidelijk is wat de financiële gevolgen van het risico zijn.
  • Redelijk (R): de financiële gevolgen worden bepaald op basis van historische gegevens.
  • Slecht (S): de financiële gevolgen worden op een andere manier bepaald.
  • Niet in te schatten (NS): er is geen inschatting te maken van de financiële gevolgen.

De financiële gevolgen van het voordoen van elk risico moeten in beeld worden gebracht, tenzij is aangegeven dat dit niet mogelijk is. Afhankelijk van de mate van waarin een inschatting van de financiële gevolgen gemaakt kan worden, wordt het bedrag volledig of deels meegenomen.

Financiële gevolgen

Bepaling financiële gevolgen

Kans financieel gevolg

Goed (G)

1,00

Redelijk (R)

0,75

Slecht (S)

0,50

Niet in te schatten (NS)

0,00

Berekening minimale weerstandscapaciteit 2020

Risico per categorie

Classificatie

Kans optreden

Kans financiële gevolgen

Financieel gevolg

Afgedekt

Minimale weerstands-capaciteit 

Toelichting

Open-einde regelingen

Redelijk

0,50

0,75

€ 200.000

nee

€ 75.000

Intos/IWGM, hoger exploitatietekort dan begroot

Redelijk

0,50

1,00

€ 450.000

nee

€ 225.000

Niet realiseren bezuiniging vanaf 2021 ad. € 150.000

Garantiestelling lening INTOS

Slecht

0,00

1,00

€ 1.200.000

nee

€ 0

Exploitatietekort tlv gemeenten

Uitvoering 3-D's

Niet in te schatten

Bestemmingsreserve beschikbaar.

Woningbouw

ondergebracht bij Waarborgfondsen

Planschade, grondexploitaties

opgenomen in de exploitatie opzetten

Planschade, overig

Redelijk

0,50

0,75

€ 50.000

nee

€ 18.750

Wachtgelden wethouders

Redelijk

0,33

1,00

€ 140.000

nee

€ 46.000

Garanties algemeen

Redelijk

0,50

0,75

€ 1.400.000

nee

€ 525.000

Rente-ontwikkeling, 1% afwijking 

Gezien de lage rente geen bedrag opgenomen.

Onderhoud kapitaalgoederen

ja

Stijging bouwkosten

Redelijk

0,50

1,00

€ 1.000.000

nee

€ 500.000

Algemene uitkering

Goed

0,50

1,00

€ 300.000

nee

€ 150.000

Bouwgrondexploitaties

Plan Zwarteweg, stagnatie verkopen

Goed

1,00

1,00

€ 0

€ 0

Boekwaarde is laag

Plan Hogeweg stagnatie verkopen

Goed

1,00

1,00

€ 56.000

nee

€ 56.000

2 jaar extra rentelasten

Plan Smele, stagnatie verkopen

Goed

1,00

1,00

€ 0

€ 0

Boekwaarde is laag

Locatie Genneperhuisweg, latere uitvoering

Goed

1,00

1,00

€ 27.200

nee

€ 27.000

1 jaar later opbrengst

Locatie Genneperhuisweg, niet doorgaan verkoop

Goed

0,50

1,00

€ 848.000

nee

€ 424.000

Exploitatiebijdrage Heikant

Goed

0,50

1,00

€ 1.000.000

nee

€ 500.000

Totaal

€ 2.546.750

Berekening minimale weerstandscapaciteit 2023

Risico per categorie

Classificatie

Kans optreden

Kans financiële gevolgen

Financieel gevolg

Afgedekt

Minimale weerstands-capaciteit 

Toelichting

Open-einde regelingen

Redelijk

0,50

0,75

€ 200.000

nee

€ 75.000

Opbrengst toeristenbelasting

Slecht

0,50

1,00

€ 150.000

nee

€ 75.000

Intos/IWGM, hoger exploitatietekort dan begroot

Redelijk

0,50

1,00

€ 600.000

nee

€ 300.000

Structureel niet realiseren bezuiniging

Garantiestelling lening INTOS

Slecht

0,00

1,00

€ 950.000

nee

€ 0

Exploitatietekort tlv gemeenten

Uitvoering 3-D's

Niet in te schatten

Woningbouw

ondergebracht bij Waarborgfondsen

Planschade, grondexploitaties

opgenomen in de exploitatie opzetten

Planschade, overig

Redelijk

0,50

0,75

€ 50.000

nee

€ 18.750

Wachtgelden wethouders

In 2018 voorziening gevormd

Garanties algemeen

Redelijk

0,50

0,75

€ 1.400.000

nee

€ 525.000

Rente-ontwikkeling, 1% afwijking 

Door overschot aan liquide middelen niet opgenomen als risico.

Onderhoud kapitaalgoederen

ja

Stijging bouwkosten

Redelijk

0,50

1,00

€ 1.000.000

nee

€ 500.000

daling nvesteringsvolume

Algemene uitkering

Goed

0,50

1,00

€ 300.000

nee

€ 150.000

Bouwgrondexploitaties

Plan Zwarteweg, stagnatie verkopen

Goed

1,00

1,00

€ 0

€ 0

Boekwaarde is negatief

Plan Hogeweg stagnatie verkopen

Goed

1,00

1,00

€ 65.000

nee

€ 65.000

2 jaar extra rentelasten

Plan Smele, stagnatie verkopen

Goed

1,00

1,00

Plan is afgerond

Locatie Genneperhuisweg, niet doorgaan verkoop

Goed

Locatie is verkocht c.q. verlies is genomen.

Exploitatiebijdrage Heikant

Goed

Duidelijkheid bestaat over de betaling van de bijdrage

Totaal

€ 1.708.750

Conclusie

De weerstandscapaciteit moet een zodanige omvang hebben dat onvoorziene financiële tegenvallers kunnen worden gedekt. De financiële consequenties van de geïnventariseerde risico’s zijn voor een deel redelijk te kwantificeren.

De risico’s zijn met de huidige omvang van de weerstandscapaciteit voldoende afgedekt. De weerstandscoëfficiënt voor 2020 is € 16.028.000 / € 2.547.000 € is 6,3. In de begroting 2019 was de coëfficiënt 5,76.
Doordat de bouwkosten van het KEC bekend zijn is de omvang van het risico voor de stijging van de bouwkosten lager. Hierdoor stijgt de weerstandscoëfficiënt.

De wéérstandscoëfficiënt voor 2023 is  8, (€ 15.303.000/ € 1.709.000). De stijging ten opzichte van 2020 ontstaat door het wegvallen van de risico's voor het invullen van de locatie Gennepermolen en de nog te ontvangen exploitatiebijdrage plan Heikant.

ga terug