Begroting 2020

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit onderscheiden we in een structurele weerstandscapaciteit en een incidentele weerstandscapaciteit.

Structurele weerstandscapaciteit

Met structurele weerstandscapaciteit worden middelen bedoeld die permanent ingezet kunnen worden om tegenvallers in de lopende exploitatie op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van bestaande taken. Het betreft middelen die onderdeel zijn van de exploitatie:

  • De stelpost voor onvoorziene uitgaven;
  • De vrije ruimte in de belastingcapaciteit (uitgaande van landelijke rekentarieven).

Berekening structurele weerstandscapaciteit

Bedrag

Gekapitaliseerde waarde

Stelpost onvoorzien

€ 25.000

€ 100.000

Vrije ruimte belastingcapaciteit

Nihil

Totaal

€ 100.000

Incidentele weerstandscapaciteit

De incidentele weerstandscapaciteit is het vermogen dat ingezet kan worden om eenmalige tegenvallers op te vangen. In beginsel betreft dit de optelsom van:

  1. De stille reserves
  2. De algemene reserves

a. Stille reserves

Stille reserves zijn de meerwaarde van activa die te laag of tegen nul zijn gewaardeerd, doch direct verkoopbaar zijn indien men dat zou willen. Conform de Nota stille reserves (2006), beperken de stille reserves zich tot verpachte gronden, bosgronden en ondergrond garageboxen. De omvang van onze stille reserves is:

Berekening stille reserves

Actief

Kwantiteit

Waarde

Grondslag waardebepaling

Regulier verpachte gronden

51

€ 1.836.000

à € 36.000 per hectare
(60% waarde pachtvrije gronden)

Jaarlijks verpachte gronden

3,7

€ 222.000

à € 60.000 per hectare

Bosgronden

124,5

€ 1.245.000

à € 10.000 per hectare

Ondergrond garageboxen

656

€ 32.800

Taxatie € 50 per m²

Totaal

€ 3.335.800

b. Algemene reserves

De algemene reserves bestaan uit de Algemene reserve weerstandsvermogen,  de Algemene vrije reserve en de Algemene reserve bouwgrondexploitatie. De Algemene reserve bouwgrondexploitatie wordt meegenomen omdat in de berekening van de minimale benodigde weerstandscapaciteit de risico’s van de bouwgrondexploitaties ook zijn meegenomen. Daarnaast hebben we nog bestemmingsreserves waarbij het een keuze is hoe deze reserves ingezet worden en daarmee beschikbaar zijn voor het afdekken van risico´s.

De omvang van de incidentele weerstandscapaciteit (a en b) is:

Berekening incidentele weerstandscapaciteit

Omschrijving

Prognose 2020

Prognose 2021

Prognose 2022

Prognose 2023

Algemene reserve weerstandsvermogen

€ 5.000.000

€ 5.000.000

€ 5.000.000

€ 5.000.000

Algemene vrije reserve

€ 1.685.000

€ 1.060.000

€ 960.000

€ 960.000

Algemene reserve bouwgrondexploitatie

€ 4.759.000

€ 4.759.000

€ 4.759.000

€ 4.759.000

Bestemmingsreserves 1)

€ 1.149.000

€ 1.149.000

€ 1.149.000

€ 1.149.000

Stille reserves

€ 3.335.000

€ 3.335.000

€ 3.335.000

€ 3.335.000

Totaal

€ 15.928.000

€ 15.303.000

€ 15.203.000

€ 15.203.000

1) Exclusief bestemmingsreserve dekking kapitaallasten

In bovenstaand overzicht is geen rekening gehouden met eventuele winsten binnen de bouwgrondexploitatie.

De totale weerstandscapaciteit is € 100.000 + € 15.928.000  = € 16.028.000.  

ga terug