Begroting 2020

Veiligheid

1.2 Openbare orde en veiligheid

Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid

Portefeuillehouder:          Burgemeester
Beïnvloedbaarheid:         ❷❸

Wat willen we bereiken?

 • We willen zowel de objectieve als subjectieve veiligheid verder verbeteren. We gaan voor beperking van de slachtofferkans, vergroting van de pakkans en verhoging van de aangiftebereidheid onder slachtoffers. Hierbij hebben we specifieke aandacht voor de kwetsbare doelgroepen en mensen met een verhoogde slachtofferkans.
 • We gaan voor verdere professionalisering in de aanpak van georganiseerde en/of ondermijnende criminaliteit, met een betere inzet van (nog door te ontwikkelen) bestuursrechtelijke instrumenten en handhavingsactiviteiten. We gaan structureel en intensiever samenwerken binnen de gemeente over vakgebieden heen en met ketenpartners: één weerbare en georganiseerde overheid tegen (georganiseerde) criminelen.
 • We willen geen coffeeshops en/of waterpijpcafés in Gennep.
 • We beperken zo veel mogelijk het risico dat iemand tussen wal en schip terecht komt door tijdig, met onze partners, de juiste hulp en ondersteuning aan te bieden.
 • We willen dat overlastgevend en crimineel gedrag van jeugd ‘duurzaam’ vermindert en de focus meer komt te liggen op perspectief. We willen het gebruik van zowel soft- als harddrugs terugdringen.
 • We willen op basis van duiding van objectieve cijfers en de meting van subjectieve veiligheid kunnen communiceren over het veiligheidsniveau in de gemeente en de verschillende wijken. We maken trends en ontwikkelingen hierin inzichtelijk en duiden deze, afgezet tegen andere gemeenten en de landelijke stand van zaken. We benutten de informatie die binnen onze gemeente aanwezig is om, samen met onze ketenpartners, veiligheidsissues zo effectief mogelijk aan te pakken met de beschikbare schaarse capaciteit.
 • We willen afname van criminaliteit, toename van het veiligheidsgevoel en willen (escalatie van) complexe zorg- en veiligheidsproblemen ten gevolge van ongewenst gedrag voorkomen.
 • We gaan voor vermindering van het aantal overlastmeldingen.

Wat gaan we er voor doen?

 • We implementeren het digitaal opkopersregister voor de aanpak van heling.
 • We organiseren de Week van de Veiligheid.
 • We ondersteunen de uitrol van het door de politie geïnitieerde pilotproject “camera’s op hotspots” bij slachtoffers van inbraak.
 • We versterken de publiek/private samenwerking door de regionale aanpak naar lokaal te vertalen.
 • We ontwikkelen en zetten in op een bestuurlijke aanpak van risicolocaties, uitvoering middels integrale handhaving.
 • We ondersteunen en verbinden de aanpak van zorgfraude.
 • We vergroten de bestuurlijke weerbaarheid door het organiseren van een bestuurlijke themabijeenkomst 'Ondermijning'.
 • We vergroten de ambtelijke weerbaarheid aangaande het thema ondermijning.
 • We verbeteren bewustwording, handelingsperspectief en meldingsbereidheid van ondernemers, inwoners en instellingen.
 • We voeren procesregie op veiligheidscasuïstiek met een zorgcomponent.
 • We ontwikkelen een groepsgerichte aanpak om jeugdoverlast en -criminaliteit terug te dringen.
 • We ontwikkelen een aanpak gericht op het terugdringen van alcohol en drugsgebruik onder jongeren.
 • We implementeren de aanpak rondom woonoverlast en de inzet van buurtbemiddeling, mediation en bestuurlijke maatregelen.
 • We implementeren de wetswijzigingen over de Verplichte GGZ op lokaal niveau.
 • We brengen de doelgroep 'licht verstandelijk beperkten' in onze gemeente in beeld. Na analyse van de gegevens stellen we een plan van aanpak op voor het weerbaar maken van deze doelgroep in lijn met het OMO-beleid (Ontmoeten, Meedoen, Ondersteunen).
 • Ter ondersteuning van alle activiteiten voortkomend uit het Integraal veiligheidsbeleid (IVB) benutten we het netwerk van ondernemersverenigingen, dorps- en wijkraden en dorpsondersteuners beter door het structureel onder de aandacht brengen van IVB-thema’s, het ophalen van signalen van onveiligheid(gevoelens) en ondersteunen van initiatieven van bewoners (in lijn met het OMO-beleid en zoet-zuur-zorgbenadering).
 • We geven specifiek aandacht aan het toezicht op huisvesting van arbeidsmigranten om incidentele overlastsituaties effectiever en in een vroeg stadium aan te pakken. Daarnaast zorgen we hiermee ervoor dat de leefomstandigheden voor deze groep inwoners veilig is.
 • We houden bij zowel reguliere (horeca) ondernemingen als bij evenementen toezicht op de naleving van respectievelijk de Drank- en Horecawet als de verleende evenementenvergunning.
 • We geven integraal uitvoering aan de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit ter bestrijding van adresfraude en identiteitsfraude.
 • We richten ons bij overtredingen van de APV en andere lokale regelingen specifiek op kamperen, parkeren en visserij.  

Beleidsindicatoren

Omschrijving

W 2016

W 2017

W 2018

Verwijzingen Halt; daadwerkelijke aantallen
(en per 10.000 jongeren)

23,3 (7,2)

20
(170)

16

Jongeren met jeugdreclassering (in % van alle jongeren van 12 t/m 22 jaar)

0,5 %

0,5 %

Winkeldiefstallen (per 1.000 inwoners)

0,6

0,9

Geweldsmisdrijven (per 1.000 inwoners)

3,8

3,2

Diefstallen uit woning (per 1.000 inwoners)

2,6

2,3

Aanpak geweldsdelicten / misdrijven met een grote impact

Omschrijving

W2015

W2016

W2017

W2018

B2019

B2020

B2021

B2022

Woningcriminaliteit

68

69

56

39

35

30

25

25

Geweldsdelicten

58

61

55

50

30

30

25

25

Horizontale fraude

41

57

42

58

55

50

45

40

Aanpak georganiseerde en/of ondermijnende criminaliteit

Omschrijving

W2015

W2016

W2017

W2018

B2019

B2020

B2021

B2022

Illegale handel

59

62

48

64

55

50

45

40

Verdere versterking ketenregie en aanpak zorg en veiligheidsthema’s

Omschrijving

W2015

W2016

W2017

W2018

B2019

B2020

B2021

B2022

E33 politiemelding: overlast door verward/ overspannen personen

23

49

46

54

50

45

40

35

Jeugdoverlast meldingen politie

42

33

42

35

32

30

25

22

Doorontwikkeling ondersteunende organisatie en intelligence

Omschrijving

W2015

W2016

W2017

W2018

B2019

B2020

B2021

B2022

Index onveiligheidsgevoelens

104

88

nnb

nnb

85

85

85

85

NB de beleidsindicatoren worden nog aangescherpt en aangevuld bij de doorontwikkeling van de ondersteunende organisatie en intelligence.

ga terug