Begroting 2020

Veiligheid

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Portefeuillehouder:          Burgemeester
Beïnvloedbaarheid:         ❷❸

Wat willen we bereiken?

  • We willen dat de hulpdiensten, zoals politie, brandweer en ambulance, snel ter plaatse zijn op het moment dat er van deze diensten gebruik moet worden gemaakt. We vinden dat de hulpdiensten letterlijk en figuurlijk in de buurt moeten zijn.

Wat gaan we er voor doen?

  • We werken actief samen met de hulpdiensten op het gebied van fysieke veiligheid en houden bluswatervoorzieningen, noodcommunicatie, noodaggregaten, rampenplannen en draaiboeken op orde.
  • We onderhouden en borgen de gemeentelijke crisisorganisatie, bestuurlijke advisering met bijbehorende overleggen, en bijdragen aan verbeteringen, oefeningen en trainingen. Onze werkzaamheden en activiteiten zijn beheersmatig en gericht op het continueren van de huidige standaard en vragen naar verwachting in 2020 geen aanvullende werkzaamheden.
  • We sturen middels tactisch en strategisch overleg op het behalen van normtijden en kwalitatieve en kwantitatieve inzet van de hulpdiensten. We hebben inzicht in het aantal incidenten en calamiteiten en stemmen maatregelen af om deze te voorkomen. We ondersteunen de ontwikkelingen ten aanzien van Paraatheid Brandweer op lokaal niveau.
  • We hebben regulier afstemming met ambulancediensten, monitoren en rapporteren prestaties en acteren op ontwikkelingen.

Verbonden partijen die bijdragen aan realisatie doelen

De Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN)
De Veiligheidsregio Limburg-Noord draagt bij aan alle doelen van het taakveld: zij geeft vorm en inhoud aan intergemeentelijke samenwerking op de schaal van Noord- en Midden-Limburg en heeft tot doel de belangen van de gemeenten en hun ingezetenen te behartigen op het gebied van:

  • De brandweerzorg;
  • De geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR);
  • De rampenbestrijding en crisisbeheersing;

En verder heeft de VRLN onder andere de taken:

  • Het bevorderen van de multidisciplinaire uitvoering van de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de bestrijding van zware ongevallen;
  • Het bijdragen aan een samenhangend integraal veiligheidsbeleid in de regio.

Daarnaast behartigt de VRLN die taken die door de wet- en regelgeving aan gemeenten zijn toegekend op gebied van collectieve preventie volksgezondheid en maatschappelijke zorg waarvoor samenwerking tussen gemeenten op de schaal van de regio uit het oogpunt van verhoging van efficiency en effectiviteit wordt vereist.

Beleidsindicatoren
Hulpdiensten in de buurt

Omschrijving

W2016

W2017

W2018

B2019

B2020

B2021

B2022

Reactietijd prio1 ritten politie (95% binnen 15 min)

80,9%

85%

85%

85%

85%

Reactietijd spoed / A1 ritten ambulance ( 95% binnen 15 min)

75,4%

95%

95%

95%

95%

Gemiddelde opkomsttijd brandweer (binnen 15 min)

09:54

007:32

NB de beleidsindicatoren worden in 2021 nog aangescherpt en aangevuld bij de doorontwikkeling van de ondersteunende organisatie en intelligence.

ga terug