Begroting 2020

Openbare ruimte

5.7-2 Openbaar groen, natuurbescherming

Taakveld 5.7-2 Openbaar groen, natuurbescherming

Portefeuillehouder:         R. Peperzak
Beïnvloedbaarheid:         ❶❷❸

Wat willen we bereiken?

 • De natuur en het landschap zijn van hoge kwaliteit en worden optimaal beheerd en beschermd zodat de positieve bijdrage aan de leefbaarheid gewaarborgd blijft.
 • Een hoge biodiversiteit in natuur en landschap.
 • Minder overlast van eikenprocessierupsen en ander ongedierte.

Wat gaan we er voor doen?

 • We geven uitvoering aan de projecten in het Routeboek Programma Versterking Vrijetijdseconomie, voor programmaonderdeel Natuur en Landschap, zoals het beleefbaar maken van natuur en landschap (Koningsven-De Diepen) ,  het realiseren van een uitstroomvoorziening aan het Rozenbroek in Milsbeek en verdere uitwerking en  implementatie van de Omgevingsvisie.
 • We maken een start met de uitvoering van de voorstellen uit het rapport 'Regiovisie Maasheggen', met betrekking tot het herstel van het Maasheggenlandschap.
 • We maken gebruik van Gedragscodes in het beheer, om te voldoen aan de Wet natuurbescherming en houden zoveel mogelijk rekening met de aanwezigheid van (wettelijk beschermde) flora en fauna.
 • We dragen bij aan de uitvoering van het instandhouding Kleine Landschapselementen in Limburg (IKL) Het IKL-jaarprogramma "Gennep Buiten", waaraan de gemeente financieel bijdraagt. De gemeentelijk projectleider is eerste aanspreekpunt,  onderhoudt contact met verschillende lokale partijen en vertaalt het programma, wensen en ambities naar de praktijk.   
 • We onderhouden het ooievaarsnest en de camera op het stadhuis. We zorgen dat het nest via de website van 'Beleef de Lente' gevolgd kan worden.
 • We stimuleren projecten vanuit de samenleving die bijdragen aan de kwaliteitsverbetering van het buitengebied. De gemeentelijke coördinatie, administratie  en PR van het Fonds Kwaliteitsverbetering Buitengebied is hierbij een belangrijk instrument.  
 • Met betrekking tot de eikenprocessierups volgen we de landelijke ontwikkelingen ter voorbereiding op toekomstige bestrijding. We maken een actieplan wat past binnen de landelijke ontwikkeling om de processierups te bestrijden. Ook wordt er een communicatieplan opgesteld, zodat burgers beter en sneller worden geïnformeerd.
 • We ondernemen acties om de biodiversiteit te vergroten, mede om te stimuleren dat de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups goed kunnen gedijen. Te denken valt aan het aanleggen van bloemrijke akkerranden (we verstrekken hiervoor gratis zaden), groen binnen projecten en we nemen het initiatief voor biologische bestrijding van de eikenprocessierups door de inzet van extra mezenkastjes.
ga terug