Begroting 2020

Openbare ruimte

Financiën

Toelichting op financiële ontwikkelingen

De lasten voor wegen en verkeer stijgt doordat de dotatie aan de voorziening groot onderhoud wegen tot en met 2021  jaarlijks met € 55.000 wordt verhoogd en de kapitaallasten van de investeringen.
In 2019 waren incidenteel budgetten beschikbaar voor verkeers- en vervoersplannen.

Openstaande PM posten uit de Voorjaarsnota 2019.

  • Uitvoering doorsteek Ringbaan-N271
  • Maatregelen overlast vrachtverkeer Otersum-Ven-Zelderheide.
Standaard lasten/baten/saldo
Rekening 2018
Begroting 2019
Begroting 2020
Begroting 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Lasten
3.181.082
3.334.292
3.432.871
3.546.241
3.522.019
3.526.076
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
1.696.500
1.685.464
1.708.108
1.705.068
1.704.652
1.704.236
Verkeer en vervoer
1.286.605
1.582.909
1.697.202
1.813.660
1.789.902
1.794.423
Mutaties reserves
171.596
0
0
0
0
0
Parkeren
26.382
65.919
27.561
27.513
27.465
27.417
Baten
-574.766
-553.596
-497.000
-447.000
-372.000
-372.000
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
-123.731
-111.000
-111.000
-111.000
-111.000
-111.000
Verkeer en vervoer
-273.384
-266.000
-256.000
-256.000
-256.000
-256.000
Mutaties reserves
-172.635
-171.596
-125.000
-75.000
0
0
Parkeren
-5.015
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000