Begroting 2020

Gemeentefinanciën

0.8 Overige baten en lasten

Taakveld 0.8 Overige baten en lasten

Portefeuillehouder:          J. van Hulsteijn
Beïnvloedbaarheid:         ❶❷❸

Wat willen we bereiken?

  • Een (meerjaren)begroting die voldoet aan de wettelijke vereisten.

Wat gaan we er voor doen?

  • We ramen de baten en lasten functioneel
  • We houden een post ¨ onvoorzien¨.
ga terug