Begroting 2020

Gemeentefinanciën

0.61 OZB & overige belastingen

Taakveld 0.61 OZB & overige belastingen
Taakveld 0.62 OZB niet-woningen
Taakveld 0.64 Belastingen overig

Portefeuillehouder:          J. van Hulsteijn
Beïnvloedbaarheid:        ❷❸

Wat willen we bereiken?

  • Behalen van de begrote inkomsten van algemene middelen van de inwoners en bezoekers van de gemeente.
  • Een verlaging danwel zo laag mogelijke lastendruk binnen de kaders van een verantwoord financieel beleid.
  • Voldoen aan de eisen van de Wet Waardering onroerende zaken (Wet WOZ) met bijbehorende uitvoeringsregelingen.

Wat gaan we er voor doen?

  • We voeren de reguliere taken uit als heffing en inning en actualisatie van de verordeningen,  voeren regie op de uitvoering van de belastingtaken door BsGW en stemmen regionaal af.
  • De actualisatie van het GRP en de vertaling van het afvalstoffenplan leidt tot kostendekking riool- en afvalstoffenheffing.

Verbonden partijen die bijdragen aan realisatie doelen

Belastingsamenwerking gemeenten en waterschappen (BsGW)
De BsGW optimaliseert het maatschappelijk rendement door middel van de volgende doelstellingen:

  1. het minimaliseren van de uitvoeringskosten;
  2. het optimaliseren van de belastingopbrengsten;
  3. het beperken en spreiden van de risico’s in de bedrijfsvoering;
  4. het optimaliseren van de kwaliteit van haar dienstverlening aan de burger en haar deelnemers.
ga terug