Begroting 2020

Bestuur en organisatie

0.4 Overhead

Taakveld 0.4 Overhead

Portefeuillehouder:         P. Lucassen personeel en J. van Hulsteijn ICT
Beïnvloedbaarheid:         ❶❷❸

Wat willen we bereiken?

 • De gemeente wordt ervaren als een open en toegankelijke organisatie, communiceert in begrijpelijke taal en organiseert betrokkenheid door goede informatieverstrekking over plannen en uitvoering van beleid.
 • Een zo effectief en efficiënt mogelijke inzet van onze (financiële) middelen om zoveel mogelijk voor de lokale samenleving tot stand te kunnen brengen.
 • Informatievoorziening en ICT is een belangrijk middel om onze dienstverlening op een kwalitatief goed niveau te houden.
 • Een gerenoveerd gemeentekantoor dat beschikt over een diversiteit aan werk- en vergaderplekken met een passende inrichting die activiteitgerelateerd en plaatsonafhankelijk werken mogelijk maakt.
 • Dienstverlening die voldoet aan de eisen van de burger en de omgeving, maar ook aan de eisen van het recht.  
 • Verbindende en verantwoordelijke medewerkers die zich duurzaam kunnen ontplooien en waarbij hun talenten nog beter worden ingezet zodat zij optimaal gericht zijn op de verbinding met inwoners en met elkaar.

Wat gaan we er voor doen?

 • Op het vlak van communicatie zetten we reguliere middelen in, nemen deel aan de campagne Direct Duidelijk en actualiseren de gemeentelijke huisstijl. Daarnaast zijn we alert op mogelijkheden om in gesprek te komen met inwoners en aan te sluiten bij bijeenkomsten die door anderen worden georganiseerd.
 • Efficiënte inzet van middelen wordt bevorderd door verantwoording van de realisatie van doelen en activiteiten, het onderzoek van doelmatigheid en doeltreffendheid vast onderdeel maken van de herijking van beleid en de inzet van instrumenten als interne controle.
 • We implementeren de digitale agenda 2020, faciliteren vanuit ICT het activiteitgerelateerd en plaatsonafhankelijk werken en dragen zorg voor informatieveiligheid door uitvoering van de Baseline Informatiebeveliging Overheid, actualiseren en uitvoering van het informatiebeveiligingsbeleid en uitvoering van de audits in het kader van de Eenduidige Normatiek Single Information Audit.
 • Het belang van informatievoorziening krijgt invulling door het opstellen en uitvoering van het informatiebeleid, verbetering van de kwaliteit van de informatie en zaakgericht werken invullen om de klantprocessen efficiënter te maken.
 • Na de oplevering van het verbouwde gemeentekantoor organiseren we een open dag.
 • We zetten een systeem van juridische kwaliteitszorg en gebruiken klachten als adviezen om onze dienstverlening te verbeteren.
 • De gesprekscyclus en de middelen voor opleiding worden ingezet voor voortdurende ontwikkeling van onze medewerkers. Daarnaast kijken we voortdurend waar zich kansen voordoen om door samenwerking bij te dragen aan de realisering van onze ambities door gezamenlijke uitvoeren van taken, organiseren van opleidingen en trainingen of inzetten van instrumenten als traineeships.

Beleidsindicatoren

Omschrijving

W 2016

W 2017

W 2018

Bezetting in Fte per 1.000 inwoners

6,12

6,13

6,49

Apparaatskosten per inwoner

€ 570

€ 549

€ 624

Externe inhuur (als % totale loonsom en kosten inhuur)

2,08 %

8,91 %

11,79 %

Overhead in % van totale lasten

n.v.t.

11,35 %

12,80 %

ga terug