Begroting 2020

Bestuur en organisatie

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Portefeuillehouder:         J. van Hulsteijn
Beïnvloedbaarheid:         ❶❷❸

Wat willen we bereiken?

  • Structurele inkomsten genereren door het verpachten van gemeentelijke gronden.

Wat gaan we er voor doen?

  • We voeren de reguliere taken uit door de pachtcontracten te actualiseren en de pachtvergoedingen af te stemmen op het pachtprijzenbesluit.
ga terug