Begroting 2020

Bestuur en organisatie

0.1 Bestuur

Taakveld 0.1 Bestuur

Portefeuillehouder:         Burgemeester
Beïnvloedbaarheid:         ❷❸

Wat willen we bereiken?

  • Het college en de gemeenteraad nemen ieder hun verantwoordelijkheid en werken samen aan een leefbaar, sociaal, veilig, bruisend, duurzaam en klantvriendelijk Gennep.
  • De gemeentelijke dienstverlening sluit aan op de behoefte van de samenleving en is van goede kwaliteit. De burger moet kunnen vertrouwen op de gemeente. Dit betekent dat we duidelijk zijn en doen wat we zeggen.

Wat gaan we er voor doen?

  • We investeren in de onderlinge samenwerking en de informele contacten door een jaarlijkse heidag met de raad.
  • We organiseren collegebezoeken aan kernen en wijken.
  • We willen samen met burgers, bedrijven en verenigingen onze ambities realiseren en springen actief in op initiatieven die hieraan bijdragen.
  • In regioverband Noord Limburg maken we een nieuwe strategische regiovisie die (gecombineerd met een uitvoeringsprogramma) in het begin van 2020 ter besluitvorming aan de gemeenteraden wordt aangeboden. De ambitie is ´de gezondste regio´, te willen worden wat prima past bij onze ambitie van ´een leefbare gemeente´, ´een sociale gemeente´ en een ´bruisende gemeente´.
ga terug