Begroting 2020

Economische structuur, toerisme en recreatie

5.7-3 Speelvoorzieningen

Taakveld 5.7-3 Speelvoorzieningen

Portefeuillehouder:         R. Peperzak
Beïnvloedbaarheid:        ❶❷❸

Wat willen we bereiken?

  • Er zijn voldoende en kwalitatief goede voorzieningen voor jeugd en jongeren.
  • Initiatieven voor aanpassing of uitbreiding van speelvoorzieningen komen vanuit de samenleving.

Wat gaan we er voor doen?

  • We sporen buurtverenigingen, dorps- en wijkraden, jeugd- en jongerenorganisaties en andere belanghebbende partijen aan om met initiatieven te komen voor speel- en/of ontmoetingsplekken, waarbij we met name aandacht vragen voor de ontwikkeling van goed bereikbare natuurspeelterreinen. We benutten daarbij de kansen die gebiedsontwikkelingen en/of initiatieven van ondernemers bieden.
  • We actualiseren het speelruimtebeleid.  
ga terug