Begroting 2020

Economische structuur, toerisme en recreatie

3.4 Toeristische en recreatieve voorzieningen

Taakveld 3.4 Toeristische en recreatieve voorzieningen

Portefeuillehouder:         J. van Hulsteijn en R. Peperzak (regiovisie BGMM)
Beïnvloedbaarheid:         ❶❷❸

Wat willen we bereiken?

 • De unieke landschappelijke kwaliteiten van Gennep komen krachtiger tot uitdrukking.
 • Het Genneper Huys is beter herkenbaar en beleefbaar.
 • Het onderscheidend vermogen van Gennep zorgt voor meer bezoekers.
 • We hebben samen met de ondernemers een nieuwe en eigentijdse vorm opgezet voor het vermarkten van onze gemeente en haar kwaliteiten, inwoners en ondernemers zijn onze ambassadeurs.
 • In 2025 zijn de vrijetijdsbestedingen in de regio gegroeid naar 1 miljard euro.

Wat gaan we er voor doen?

 • We geven vervolg aan het Atelier Genneper Huys en gaan samen met Staatsbosbeheer in een kleinere werkgroep aan de slag met de ideeën die zijn opgedaan in het atelier. We betrekken inwoners en belanghebbenden hierbij. Voor de financiële dekking gaan we subsidiemogelijkheden bij provincie en rijk onderzoeken.
 • Samen met de regiogemeenten voeren we Actieprogramma Vrijetijdseconomie 2018-2025 uit. De gemeente Gennep vervult hierbij de voortrekkersrol.
 • We moedigen ondernemers aan om met nieuwe, onderscheidende initiatieven op het gebied van verblijfsrecreatie en dagrecreatie te komen, en ondersteunen en faciliteren hen hierbij.
 • We zetten samen met ondernemers en toeristische platforms een nieuwe vorm van promotie en marketing op, vooral gericht op het trainen van (kleine) ondernemers en het realiseren van hefboomprojecten.
 • We blijven participeren in de verschillende hoogwaterveiligheidsgremia om ervoor te zorgen dat de noodzakelijke maatregelen geen nadelig effect hebben op de ruimtelijke kwaliteit, maar juist vanuit toeristisch en recreatief perspectief meerwaarde bieden. Het Maasdal zal in het kader van hoogwaterveiligheid de komende decennia anders worden ingericht, waarbij versterking van de vrijetijdseconomie een belangrijke plaats krijgt.
 • We continueren onze actieve bijdrage aan de verkenning in het kader van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) van het Rijk naar de meest wenselijke variant voor de inrichting van de Lob van Gennep als retentiegebied en zijn daarbij alert op ‘meekoppelkansen’.
 • We ondersteunen ideeën vanuit de centrumvisie om het historische centrum van Gennep toeristisch aantrekkelijk te houden, denk hierbij aan het duurzaam "vergroenen" van het historische centrum en de optimalisatie van bewegwijzering.
 • We gaan verder met de uitvoering van de fiches zoals opgenomen in het Programma Versterking Vrijetijdseconomie (het Routeboek) en staan open voor nieuwe ontwikkelingen op toeristisch-recreatief gebied. Dit doen we niet alleen, maar samen met ondernemers, verenigingen en stichtingen.
 • We werken samen met onze buur- en regiogemeenten, onder andere binnen de gremia van Dynamic Borders en de Regiovisie Bergen, Gennep, Mook en Middelaar.
 • We zetten verder in op de versterking van onze duurzame fiets- en wandelinfrastructuur.
 • We vervullen een actieve rol in het opzetten van een structureel overleg tussen ondernemers in de toeristisch recreatieve sector onderling en de gemeente.
 • We gaan verder met de vernieuwing en uitbreiding van de ruiter- en menroutes, die geschakeld worden aan de routes van Bergen en Mook en Middelaar.
ga terug