Begroting 2020

Economische structuur, toerisme en recreatie

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Portefeuillehouder:          J. van Hulsteijn
Beïnvloedbaarheid:         ❷❸

Wat willen we bereiken?

  • Een optimale bedrijfsinfrastructuur met bedrijventerreinen, die bovengemiddeld functioneren.  
  • De kernen, bedrijventerreinen en het buitengebied van de gemeente Gennep zijn voorzien van glasvezel.

Wat gaan we er voor doen?

  • We gaan samen met ondernemers, vastgoedeigenaren uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma van de in 2019 vastgestelde bedrijventerreinenvisie. We starten met de quick wins en bereiden de acties die een langere doorlooptijd hebben voor.
  • We houden het Keurmerk Veilig Ondernemen voor de bedrijventerreinen samen met ondernemers, politie en brandweer op een hoog peil. We voeren periodiek een schouw uit en pakken de actiepunten op die hieruit voortkomen.
  • We leveren via een actieve inbreng van het Bedrijvenloket+ een bijdrage aan de pilot Parkmanagement.
  • We ondersteunen actief het Stagebureau Land van Cuijk en Maasduinen door de inzet van het Bedrijvenloket+.
  • We ondersteunen en faciliteren de ontwikkelingsinitiatieven rondom Haven Heijen.
  • In 2020 worden de laatste meters glasvezel gelegd, waarmee het gehele gemeentelijke grondgebied beglaasd is.

Beleidsindicatoren

Omschrijving

W 2016

W 2017

W 2018

Banen

8.410

8.440

8.370

Vestigingen

1.610

1.610

1.640

Noot: De invloed van de gemeente Gennep op bovenstaande indicatoren is zeer beperkt.

ga terug