Begroting 2020

Economische structuur, toerisme en recreatie

3.1 Economische ontwikkeling

Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling

Portefeuillehouder:          J. van Hulsteijn
Beïnvloedbaarheid:         ❷❸

Wat willen we bereiken?

 • Een gezond economisch beleid en een duurzaam en aantrekkelijk ondernemersklimaat.
 • Geen winkelleegstand.
 • Een toekomstbestendige argrarische sector met behoud van landschappelijke waarde.  
 • De gemeente staat te boek als coöperatief, ondernemend en meedenkend.

Wat gaan we er voor doen?

 • Via het Bedrijvenloket+ blijven we ondernemers ondersteunen bij procedures, informeren we ondernemers actief over duurzaamheid, beleid en subsidiemogelijkheden, fungeren we als intermediair tussen het bedrijfsleven en de overheid en verbeteren we het ondernemersklimaat doordat we onze rol pakken in de uitvoering van de centrumvisie en de bedrijventerreinenvisie. Daarnaast bedienen we vanuit het Bedrijvenloket+ de ondernemer op het gebied van werving en selectie van nieuwe medewerkers, geven we advies over arbeidswet- en regelgeving  en zijn we actief in de regio via het Werkgeversservicepunt Noord-Limburg.
 • We denken actief mee met agrarische ondernemers en ondersteunen hen bij de implementatie van nieuwe wet- en regelgeving, ondersteunen bij bedrijfstransformaties en bedrijfsbeëindigingen en grijpen landschappelijke kansen waar die zich aandienen, eventueel met inzet van het Fonds Kwaliteitsverbetering Buitengebied.
 • We geven uitvoering aan het actieprogramma van de centrumvisie. We doen dat samen met ondernemers en vastgoedeigenaren. Hierbij fungeren ondernemers en vastgoedeigenaren die mee hebben gedacht in de uitwerking van de centrumvisie als ambassadeurs van de centrumvisie. In 2020 gaat het om:
 • We stellen een centrummanager aan die makelt en schakelt tussen ondernemers en vastgoedeigenaren en die tevens de aangewezen persoon is voor acquisitie.
 • We treffen voorbereidingen om in 2021 te kunnen starten met een ondernemersfonds of bedrijveninvesteringszone.
 • We bieden ondernemers de mogelijkheid om met een architect te sparren over transformatievraagstukken in het centrum.
 • We gaan c.q. blijven in onderhandeling met vastgoedeigenaren van prominent leegstaand vastgoed in het centrum, waarbij we koersen op uitvoering van de geïnventariseerde quick scans (Duivenakker, vm Blokkerpand en omgeving politiebureau).
 • We actualiseren het bestemmingsplan voor het kernwinkelgebied om de planologische mogelijkheden af te stemmen op de doelstellingen van de centrumvisie.
 • In navolging van een succesvolle pilot die in 2019 in Heijen heeft plaatsgevonden, breiden we het Keurmerk Veilig Buitengebied uit.
 • We benaderen inwoners en ondernemers die met plannen, suggesties, ideeën en/of initiatieven komen vanuit een positieve grondhouding.
ga terug