Begroting 2020

Openbare ruimte

2.1 Verkeer en vervoer

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer

Portefeuillehouder:         J. van Hulsteijn
Beïnvloedbaarheid:         ❶❷❸

Wat willen we bereiken?

 • We willen het aanzien van de gemeente Gennep, het gevoel van veiligheid en het woongenot verhogen. Een opgeruimde en goed onderhouden leefomgeving is het visitekaartje van de gemeente Gennep en maakt de gemeente toeristisch-recreatief aantrekkelijker.
 • Een openbare ruimte waarbij de inrichting en het onderhoud afgestemd zijn op de invloed van klimaatadaptatie, hittestress en regenwater.
 • Verbeterde doorstroming van (vracht)verkeer op gebiedsontsluitingswegen en kernen.
 • De bereikbaarheid van Gennep verbeteren met aandacht voor verkeersveiligheid, sociale veiligheid en doorstroming op lokaal en regionaal niveau. Conform bindende landelijke afspraken is het beleid gericht op  terugdringing van het aantal doden en ernstig gewonden door gedragsbeïnvloeding en fysieke aanpassingen.
 • Veilige en toegankelijke wegen en paden die op een duurzame manier worden onderhouden.
 • We willen het fietsgebruik stimuleren en voor onze inwoners en toeristen een fietsvriendelijke gemeente blijven.
 • Een aantrekkelijk mobiliteitssysteem en betere ruimtelijk economische bereikbaarheid.

Wat gaan we er voor doen?

 • We schakelen BuitenWerk en andere partijen in voor het onderhouden van de openbare ruimte, en waar nodig brengen we de inrichting en het beheer van de openbare ruimte op een duurzame manier op het gewenste niveau. We hebben hierbij nadrukkelijk aandacht voor het versterken van de bermen in het buitengebied en onderhoud aan asfaltwegen en bestratingen.
 • We actualiseren het Wegenbeleidsplan.
 • We geven uitvoering aan het uitvoeringsprogramma van het GRP. In 2020 staan de volgende locaties op het programma: Schoolstraat en Pottenhoek. Bij de herinrichting houden we rekening met de gevolgen van hittestress en regenwater. Dit doen we door meer groen aan te brengen en regenwater te scheiden van het vuile water.
 • We gaan de Zwarteweg ten noorden van Milsbeek als 60 km/u-zone inrichten en realiseren binnen de bebouwde kom een aantal quick wins om de gevoelens van veiligheid bij aanwonenden en verkeersdeelnemers te vergroten. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan het aanpassen van het kruispunt bij de noordelijke komgrens, het fietsverkeer naar één zijde van de weg brengen en fysiek afscheiden, het aanbrengen van plateaus op de kruispunten of het plaatsen van druppels op de weg en het aanbrengen van stil asfalt.
 • We starten met de voorbereidende werkzaamheden om te komen tot de aanleg van een doorsteek van de Ringbaan naar de N271 om daarmee de Zwarteweg te ontlasten van doorgaand (vracht)verkeer. Hiervoor is een budget opgenomen. Omdat de planning voor de uitvoering van de werkzaamheden nog niet bekend is zijn de uitvoeringskosten, indicatief geraamd op € 5,5 à 6,5 miljoen nog niet opgenomen.  
 • We starten met onderzoeken om de overlast van vrachtverkeer in de kernen Ottersum en Ven-Zelderheide te beperken door de aanleg van een rondweg.
 • We onderzoeken de mogelijkheden om het kruispunt Hoogveld-Groote Heeze-Hoofdstraat Heijen aan te passen in het kader van de uitbreiding van haven Heijen.
 • We zijn en blijven betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden aan de N271. De (financiële) verantwoordelijkheid voor dit project ligt bij de provincie Limburg.
 • We onderzoeken en verbeteren de fietsveiligheid van het fietspad tussen de rotonde Brabantweg/Spoorstraat en Spoorwegje.
 • We creëren een veilig oversteekpunt voor de schoolgaande jeugd op de Rijksweg ter hoogte van de Grens om het gevaarlijke oversteekpunt bij de Schaafsebosweg weg te nemen.
 • Als eerste stap in het verbeteren van het fietsnetwerk doen we onderzoek naar veelgebruikte fietsroutes en de kwaliteit ervan.
 • We gaan in regionaal verband (Trendsportal) aan de slag met het verbeteren van de verkeerseducatie, onder andere op scholen.

Beleidsindicatoren

Omschrijving

W 2016

W 2017

W 2018

Aantal verkeersongevallen

112

108

75

Aantal gewonden bij verkeersongevallen

10

15

16

Aantal dodelijke verkeersongevallen

0

1

1

Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig

4

7

6

Verkeersongevallen met een gewonde fietser

2

1

4

ga terug