Begroting 2020

Verbonden partijen

Beleid & Ontwikkeling

Beleid

Verbonden partijen leveren voor gemeenten een forse bijdrage aan de realisatie van uiteenlopende, door de gemeenteraad bepaalde, maatschappelijke doelen. Vanwege die praktijk is het van belang dat de aansturing adequaat is. Enerzijds om grip te houden op de realisatie van de gemeentelijke doelen. Anderzijds omdat verbonden partijen vaak uitvoering geven aan projecten waar grote (financiële) risico’s aan verbonden zijn.
Invloed en toezicht zijn ook gewenst vanuit het oogpunt van democratische controle.  

In de Nota verbonden partijen zijn de richtlijnen opgenomen over het aangaan van nieuwe verbonden partijen. Voordat besloten wordt tot het oprichten van of het deelnemen aan een verbonden partij, worden er eerst een risicoanalyse en een toezichtarrangement opgesteld. Daarnaast zal de gemeenteraad altijd in de gelegenheid worden gesteld om eventuele bedenkingen ten aanzien van het aangaan van de verbonden partij kenbaar te maken.

Ontwikkelingen

Het is belangrijk dat de gemeenteraad over de benodigde informatie kan beschikken om de bijdrage van verbonden partijen aan de realisatie van de programma’s en de daaraan verbonden risico’s te kunnen beoordelen en te laten meewegen in het proces van sturing en verantwoording. De regels van het Besluit Begroting en Verantwoording gelden ook voor de gemeenschappelijke regelingen.

Deze paragraaf verbonden partijen beperkt zich tot een totaalbeeld van participaties in verbonden partijen en de financiële aspecten ervan. Specifieke informatie over de bijdrage van verbonden partijen aan de realisatie van gemeentelijke (of regionale) doelstellingen is opgenomen bij de desbetreffende taakvelden.

ga terug